برگزاری جلسه دریافت انتقادات و پیشنهادات در خصوص گواهی ثبت طرح، مجوز تولید و هولوگرام شورای نظارت بر اسباب بازی