نشست تبادل تجربیات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان – تیر ۹۸