آینده متعلق به سرگرمی است! ما برای خدمت به آینده دور هم جمع شده ایم!