اعضای هیئت مدیره

غلامرضا هریک دیزجی

غلامرضا هریک دیزجی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا لولاگر

حامد تاملی