اعضای هیئت مدیره

غلامرضا هریک دیزجی

غلامرضا هریک دیزجی

رئیس هیئت مدیره
علیرضا لولاگر

علیرضا لولاگر

عضو هیات مدیره و دبیر
حامد تأملی

حامد تأملی

عضو هیات مدیره و خزانه دار